značka pre komerčné, hotelové, klubové a domáce fitness...

Ponúkame široký a komplexný sortiment profesionálnych fitness značiek IMPULSE FITNESS, JORDAN A REEBOKNašim cieľom je poskytnúť každému klientovi individuálny prístup v snahe docieliť spokojnosť zákaznika. V oblasti fitness a wellness pôsobíme viac ako 15rokov, preto Vám dokážeme poradiť a odporučiť, prípadne zorientovať pri vašom výbere. Predaj fitness produktov začína tým, že nám Vami vybraný tovar odošlete prostredníctvom vyžiadania si cenovej ponuky a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku vrátane dopravy a prípadnej montáže. Naša cenová ponuka obsahuje aj termín dodania. Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli komplexné poradenstvo.

Všeobecné obchodné podmienky

I. CENOVÉ PONUKY

1. Ponuky spracováva a poskytuje autorizovaný predajca značky IMPULSE FITNESS (ďalej len „predávajúci“) zdarma, ak nie je dohodnuté inak. Prepracované ponuky a práce na projekte, nákresy a podobne sa prevádzajú bezplatne len vtedy, ak bola/je zákazka akceptovaná, v opačnom prípade má predávajúci nárok na primeranú odplatu za práce súvisiace s prípravou ponuky alebo projektu.

II. UDELENIE ZAKÁZKY

1. Zákazka kupujúceho je platne uzavretá podpísaním objednávky zo strany kupujúceho. Doručenie potvrdenia zákazky znamená, že predávajúci zakázku prijal. Každá zmena predložených obchodných podmienok je platná len v písomnej podobe a vyžaduje súhlas predávajúceho. Potvrdená zákazka je neodvolateľná, ak nie je dohodnuté inak. Ak nie je preukázaná zaplatená záloha alebo kúpna cena, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a kupujúci je povinný v tomto prípade zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie svojej povinnosti vo výške 10% zo sumy zákazky brutto.

III. CENY

1. Ceny dohodnuté pri zákazke sú platné aj vtedy, keď medzitým dôjde ku zvýšeniu ceny, okrem toho, ak si kupujúci želá neskorší termín dodania ako bolo dohodnuté alebo predlžuje dobu odobratia tovaru. Potom platí cenník, ktorý je aktuálny ku dňu uskutočnenia dodávky.

2. Doprava, montáž a uvedenie prístrojov do prevádzky sú vypočítané zvlášť a uvedené v cenovej ponuke ako samostatné položky za dopravu a montáž.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. 50% záloha je splatná najneskôr do 10 pracovných dní po doručení potvrdenia zákazky, zvyšná časť pred dodávkou tovaru alebo jeho vyzdvihnutím, ak nie je dohodnuté inak.

2. Pri bezhotovostnej platbe je rozhodujúci deň pripísania platby na účet predávajúceho.

3. Kupujúci nie je za žiadnych okolností oprávnený zdržiavať platbu predávajúcemu alebo započítať akékoľvek protinároky voči predávajúcemu, najmä tie ktoré predávajúci popiera.

V. VLASTNÍCKE PRÁVO

1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na všetok dodaný tovar až do splatenia všetkých nárokov, ktoré vyplývajú z obchodného kontaktu, najmä tiež prípadného nedoplatku na zaplatenie kúpnej ceny.

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar vo vlastníctve predávajúceho uchovávať s odbornou starostlivosťou, nesmie ho dať do zálohu, scudziť, ani dať do dispozície tretej osobe a prípad porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny tovaru, ktorého sa porušenie povinnosti týka. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného disponovania treťou osobou je povinný neodkladne informovať predávajúceho.

VI. DODACIA LEHOTA

1. Predávajúci dodrží podľa možností dodaciu lehotu. Dodacia lehota začína plynúť po zaplatení zálohy kúpnej ceny kupujúcim.

2. V prípade nedodržania dodacej lehoty alebo nemožnosti dodávky je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu písomne primeranú dodatočnú dodaciu lehotu najmenej osem týždňov a pri jej márnom uplynutí je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3. V prípade nedodržania dodacej lehoty nemá kupujúci nárok na odškodnenie.

VII. DODANIE TOVARU

1. Poistenie proti možným škodám počas dopravy sa realizuje podľa len na základe objednávky kupujúceho.

2. Kupujúci pri vyzdvihnutí preberá tovar na svoje riziko a náklady.

3. Balenie je u všetkých zariadení IMPULSE FITNESS zahrnuté v cene.

4. Kupujúci má povinnosť na vlastné náklady dať k dispozícii personál v dostatočnom počte a s dostatočnou kvalifikáciou na vyloženie a postavenie prístrojov na určené miesto. Predávajúci je však povinný zabezpečiť dopravu zariadení až pred prvý vchod.

VIII. RUČENIE ZA VADY

1. Kupujúci má povinnosť ihneď po obdržaní tovar preskúšať, či nemá nejaké vady. Eventuálne nájdené vady sa môžu vziať do úvahy len vtedy, ak ich kupujúci oznámi predávajúcemu písomne do 7 pracovných dní. Oneskorené oznámenie vady má za následok vylúčenie záruky podľa bodu IX.

2. Predávajúci neručí za súčiastky, ktoré sa v dôsledku vlastností materiálu alebo spôsobu ich použitia predčasne opotrebujú a tiež neručí za škody spôsobené chybným alebo neopatrným zaobchádzaním.

3. Reklamácie týkajúce sa chybného množstva je možné uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po obdržaní zásielky, pričom musí byť chybné množstvo riadne zapísané v preberacom protokole, ktorý je spísaný ihneď po prevzatí tovaru.

IX. ZÁRUKA

1. Predávajúci poskytuje prvému kupujúcemu záruku 2 roky na všetky prístroje s výnimkou rýchloopotrebovateľných súčiastiek, čalúnenia a kábelov. Táto záruka zaniká pri nekompetentnom zaobchádzaní s prístrojmi. Pri repasovaných zariadeniach predavajúci poskytuje záruku 6 mesiacov.

X. SERVIS

1. V prípade dohody s kupujúcim, predávajúci prevezme servis všetkých prístrojov, ktoré dodáva. V prípade záruky sa náhradné diely dodávajú bezplatne a aj ich montáž je bezplatná. Ak nie je ustanovené inak, predávajúci má nárok na zaplatenie paušálnej sumy za príjazd na miesto vykonania servisu.

2. V prípade záruky sa náhradné diely vymieňajú bezplatne, ak je tovar zaslaný predávajúcemu. Za vykonanie servisu v rámci záruky sa pracovný čas a súčiastky neúčtujú. Po uplynutí záruky sa účtujú dodatočne paušál za príjazd a za práce na prístrojoch, ako aj práce s EDV v hodinovej sadzbe podľa cenníku. 

XI. ZÁVÄZNOSŤ ZMLUVY

1. Akékoľvek podmienky kupujúceho, ktoré protirečia týmto podmienkam, sú pre predávajúceho nezáväzné, ak nie sú zvlášť uvedené v zakázke. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a potvrdenou objednávkou/zákazkou majú podmienky dohodnuté v objednávke/zákazke prednosť. 

XII. MIESTO PLNENIA A PRÁVNY PORIADOK

1. Miesto plnenia je Slovenská republika, ak nie je dohodnuté inak. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa spravujú právnym poriadok Slovenskej republiky.

2. Príslušným súdom sú súdy Slovenskej republiky.


S pozdravom IMPULSE FITNESS TEAM